REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZDJĘĆ
1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany jako „Regulamin”), określa zasady udostępniania fotografii na niniejszym blogu (zwanym dalej „Blogiem”).

2. Udostępnianie fotografii

2.1. Udostępnienie fotografii do publikacji na Blogu  jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.2. Właściciel Bloga (zwany dalej „Właścicielem”) ma prawo do selektywnego wyboru zdjęć umieszczanych na łamach Bloga oraz do dyskwalifikacji zdjęć w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu, zasad obowiązujących na Blogu dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego.

3. Przyjmowanie fotografii do publikacji

Zgłoszenie fotografii do publikacji winno zawierać następujące dane:

3.1. Imię i wiek dziecka (niewymagane), miejsce wykonania fotografii (niewymagane), krótki opis (niewymagane), specyfikację w co dziecko jest ubrane (niewymagane), a także imię i nazwisko autora zdjęcia oraz imię i nazwisko zgłaszającego fotografię do publikacji (zwanego dalej „Zgłaszającym”). Przesłanie fotografii nawet bez opisania wszystkich powyższych danych oznacza zgodę na publikację.

3.2. Fotografię wysłaną za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kidsstreetfashion@gmail.com

4. Przesłanie zdjęcia do publikacji jest równoznaczne z tym co następuje:

4.1. Zgłaszający oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do fotografii;

4.2. Zgłaszający jest uprawniony do wyrażania zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka widniejącego na fotografii w sposób określony w Regulaminie;

4.3. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie fotografii  na Blogu www.dzieciole.com oraz na fun page’u facebook-dzieciole i w innych serwisach społecznościowych (w tym Instagram, Pinterest, Twitter) oraz przenosi na Właściciela Bloga prawa autorskie do fotografii wraz z prawem imienia lub nazwiska dziecka znajdującego się na fotografii lub też zaniechania podawania ww. danych, w tym również zaniechania oznaczenia autorstwa fotografii. Równocześnie przenosi prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do fotografii.

4.4. Zgłaszający zdjęcie oświadcza i gwarantuje, że zgłaszane przez niego fotografie nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych do fotografii jako utworów oraz dóbr osobistych osób znajdujących się na tych fotografiach (w szczególności ich wizerunku) i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do fotografii lub uważać je za naruszające jej prawa.

4.5. Właściciel Bloga jest uprawniony do dyskwalifikowania zdjęć, które są sprzeczne z przepisami prawa, normami społecznymi, normami obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu, w szczególności jeśli mogą naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, zawierają obraźliwe lub niecenzuralne treści.

4.6. Zgłaszający fotografię zobowiązują się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Właściciela Bloga w związku z wykorzystaniem fotografii.

5. Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z otrzymanymi fotografiami jest Właściciel Bloga.

5.2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

5.3. Dane osobowe Zgłaszających będą przez Właściciela Bloga przetwarzane wyłącznie w celu publikacji fotografii na Blogu i korespondencji marketingowej (np. newsletter).

5.4. Właściciel Bloga przyznaje sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych osobowych.

5.5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926, ze zm.).

6. Postanowienia końcowe

6.1. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości. Zgłaszający zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i przepisach prawa.

6.2. Właściciel Bloga zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Blogu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Zgłaszającego.

6.3. Fotografie zamieszczone na niniejszym blogu nie mogą być wykorzystywane bez zgody Właściciela bloga lub posiadacza praw autorskich.

6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.