Regulamin konkursu St.Right z kolekcją Earphones by Roxie:
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu  jest blog Dzieciole.com, zwany dalej Organizatorem.
2. Fundatorem nagród jest Sponsor – firma St.Majewski Spółka Akcyjna Sp. k., z siedzibą ul. Kredkowa 1, 05-800 Pruszków – właściciel marki St.Right.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są w terminie: od 21 listopada 2019r. do dnia 1 grudnia 2019r. do godziny 23:59.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 2  grudnia 2019r.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
8. Konkurs jest przeprowadzany na profilu Dzieciole na Facebooku pod adresem:
https://www.facebook.com/457017087679103/photos/a.471865936194218/2540691919311599/?type=3&av=457017087679103&eav=Afbh3AxeZlnnyqsF1pqEzamDR3JJUAf1rekU_MDr7haXYhaPgEAp0PvzhYL9pbHxHLk&theater

 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium RP, konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz członków ich najbliższej rodziny (dzieci, współmałżonkowie, rodzice).
  2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
  3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: 
  a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook;
  b. zamieszczenie pod postem konkursowym  wymyślonej przez Uczestnika Konkursu kreatywnej odpowiedzi na zadane pytanie.  Pytanie konkursowe dokładnie brzmi: Dlaczego właśnie do mnie powinien trafić zestaw Earphones by Roxie?  Forma dowolna: krótka wypowiedź, wierszyk, zdjęcie z opisem 
 1. Każdy uczestnik konkursu może zamieścić dowolną liczbę wypowiedzi konkursowych.
  5. Treści naruszające regulamin Facebooka mogą zostać usunięte przez Organizatora i tym samym ich autor zostaje wykluczony z uczestnictwa w Konkursie.

 • 3. NAGRODA
  1. Nagrodą  w Konkursie są 3 zestawy z kolekcji St.Right – Earphones by Roxie. Każdy zestaw zawiera: 
 1. Plecak na sznurkach z kolekcji Earphones by Roxie 
 2. Saszetka na pasek tzw. „nerka” z kolekcji Earphones by Roxie 
 1. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.
 2. Nagrody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 20 lipca 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1509) z uwagi, że ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100).
  4. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 • 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
  1.Organizator wybierze 3 Laureatów Konkursu, którzy zamieszczą pod postem konkursowym najbardziej ciekawe i nieszablonowe odpowiedzi na pytanie konkursowe.
  2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub na adres e-mail.
  3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Sponsora przesyłką pocztową.
  4. Sponsor zastrzega, iż przesyła nagrody jedynie na terytorium Polski.
  5. W celu przekazania Nagród, Laureaci w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinni przesłać specjalne oświadczenie, udostępnione przez Organizatora, w którym wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Sponsorowi, (adres, numer telefonu, imię i nazwisko) niezbędnych do wysyłki nagród 
 1. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
  7. Organizator ma prawo podać dane Uczestnika (imię i nazwisko) na swoim profilu Facebook, na co Uczestnicy poprzez przystąpienie do Konkursu – wyrażają zgodę.
  8. Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez Zwycięzców w ciągu 10 dni od daty przesłania danych adresowych.
  9. Sponsor i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
  10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 • 5. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wydania Nagród.
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.
  4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.
 • 6. DANE OSOBOWE
  1.Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator Konkursu, tj. portal Dzieciole.com oraz Sponsor Konkursu – firma St.Majewski
 1. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon) przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu, prawidłowego przekazania nagród, rozpatrzenia reklamacji, odpowiedzi na pytania Uczestników Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  3. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawidłowej realizacji Konkursu.
  4.Każdy z uczestników ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym .m.in.  Kodeks Cywilny.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Facebook Organizatora.
Pin It